Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej http://mexel.pl  ,

Dane kontaktowe:

 1. Adres pocztowy: HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH MEXEL
 1. ul.Szpitalna 4

                            41-940 Piekary Śląskie

 1. Adres poczty elektronicznej: mexel@op.pl
 2. Numer telefonu: (+48) 88-173-91-51 

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

 

 • 1.  Postanowienia ogólne.

 

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie Sklepu internetowego;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 3. Sprzedawca  HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH MEXEL z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 4.
 4. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy pod adresem: www.mexel.pl
 5. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29 z późn. zm.)
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta                                                                                                                 (Dz. U. 2014, poz. 827, tekst jednolity Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.)
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystanie ze Sklepu internetowego, a w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów.
 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.
 3.  Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień  niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11 lub Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Apple Safari (Mac OS) w najwyższej wersji,
 3. Klient  musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
 1. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,
 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

 • 2. Rejestracja i logowanie
 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter. Świadczenie powyższych Usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz usługi Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony.
 3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.mexel.pl
 4. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 5. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym  jest dobrowolna i nieodpłatna.
 6. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem http:www.mexel.pl „Logowanie i Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 7. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła, imienia i nazwiska, adresu Klienta, numeru telefonu, a w przypadku firmy także nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy.  W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Utwórz  konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta  Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w następujący sposób: po zalogowaniu na Konto Klienta w zakładce „moje konto” poprzez naciśniecie „usuń konto” lub przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mexel@op.pl albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 pkt.3  Regulaminu, z żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym .
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający:  przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje lub w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sytuacji przesyłania lub umieszczania przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 12. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

 • 3. Zamówienie

 

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem konta lub formularza zamówienia.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Do złożenia zamówienia potrzebne jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.mexl.pl skompletować zamówienie, wypełnić formularz zamówienia lub założyć konto zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu, zalogować się do konta,  wybrać sposób płatności i dostawy, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „zamawiam i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „zamawiam i płacę  ” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „ Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Klient przechodząc do „koszyka” widzi produkty,  które wybrał, wybiera formę płatności i sposób dostawy i po naciśnięciu „Przejdź dalej”  wypełnia formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) adres na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

4) w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą należy dodatkowo podać: Nazwę firmy, NIP, adres firmy.

 1. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się dane Klienta, dane do dostawy podbierają się automatycznie i są to dane które Klient podał przy zakładaniu Konta. Jeżeli Klient uzna, ze dane do dostawy lub dane do faktury mają być inny niż te podane przy zakładaniu konta,  można  je edytować wypełniając  poszczególne pola, których zmiana ma dotyczyć.

7.Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia oraz sposoby płatności, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego  w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 1. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu płatności i dostawy, danych do dostawy i danych do faktury.
 2. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu płatności i dostawy oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „zamawiam i płacę ”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany w formularzu zamówienia lub podany przy zakładaniu Konta zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz wiadomość o  przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz informacją dla konsumentów, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

 

 • 4 Forma płatności i sposób dostawy

 

 1. W Sklepie internetowym można wybrać sposobypłatności, które szczegółowo opisane sąwraz z podaniem ich kosztów w zakładce „Formy płatności
 2. Klient może dokonać płatności gotówką  lub kartą przy odbiorze od kuriera (za pobraniem), gotówką lub kartą płatniczą w punkcie odbioru,  przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy bądź przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności. Informacje znajdują się na Stronie internetowej w zakładce Formy płatności
 3. Dane niezbędne do wykonania przelewu zostaną wysłane po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przy zakładaniu Konta Klienta lub podany w formularzu zamówienia. Płatności należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. W przypadku wyboru płatności w punkcie odbioru, odbioru  towaru wraz z płatnością należy dokonać w terminie 10 dni roboczych od dnia  potwierdzenia przez sklep dostępności towaru w punkcie odbioru.
 5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, płatności należy dokonać przy odbiorze przesyłki.
 6. W Sklepie internetowym można wybrać sposoby dostawy, Klient może odebrać zamówiony towar w jednym z punktów odbioru, zamówić dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, szczegółowe  informacje wraz z podaniem ich kosztów znajdują się na Stronie internetowej w zakładka Formy dostawy.

 

 • 5. Ceny towarów, czas i forma realizacji zamówienia

 

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich lub innej walucie. W przypadku niezalogowanego klienta oraz zalogowanego Konsumenta są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Zalogowany klient będący przedsiębiorcą ma możliwość wyświetlania ceny netto lub brutto.
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru, sposób płatności oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 7. Dostawa towarów dostępna jest do krajów wskazanych na Stronie internetowej sklepu w zakładka Formy dostawy.
 8. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także Sprzedawca zapewnia możliwość odbiór towaru w jednym z punktów odbioru towaru.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się realizować zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dani zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 10. Po zamówieniu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego Klientowi doręczona zostanie faktura obejmująca przedmiot zamówienia. Faktura doręczona zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia lub przy rejestracji Konta, załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF (.pdf). W ten sam sposób doręczane będą korekty faktur.
 11. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w ust. 10 powyżej z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
 12. W celu otrzymania faktury obejmująca przedmiot zamówienia w formie papierowej Klient może zwrócić się w szczególności na adres HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH MEXEL ul. Szpitalna 4, 41-940 Piekary Śląskie  lub na adres poczty elektronicznej mexel@op.pl wskazując numer zamówienia. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

 

 • 6. Reklamacja

1.Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów rozdział 5a ustawy o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający  odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 8. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 9. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 11-13;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 8-14;

5) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 8 - 21 niniejszego paragrafu.
 8. Reklamacja złożona przez Konsumenta może być złożona w dowolnej formie. Reklamacja proszę kierować do HME MEXEL. jako właściciela sklepu. Reklamację można złożyć w HME MEXEL ul SZPITALNA 4 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, wysłać pocztą  na adres: HME MEXEL ul SZPITALNA 4 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, wysłać na adres e-mail mexel@op.pl,numer telefonu: (+48) 88-173-91-51.
 9. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego wzór formularza Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 10. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, danych dotyczących reklamowanego towaru, opisu wady, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym określonych w § 2 ust. 1 Klient może składać w dowolnej formie. Reklamacja proszę kierować do HME MEXEL 41-940 Piekary Śląskie ul. Szpitalna 4 tel. 88-173-91-51.
 13. Składając reklamację związaną ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data nieprawidłowości, wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 14. Postanowienia niniejszego § 6 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • 7. Prawo odstąpienia od umowy dla Klientów będących Konsumentami
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
 2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: HME MEXEL 41-940 Piekary Śląskie ul. Szpitalna 4 lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,mexel@op.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument dostarczy towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: HME MEXEL 41-940 Piekary Śląskie ul. Szpitalna4.
 5. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
 14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 1. Postanowienia niniejszego § 7 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:                                                                                                    a. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem,                  b. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.              c. uprawniony jest do wniesienia skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl
 3. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 5. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.)
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiegowww.konsument.gov.pl.
 • 9. Newsletter

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez Sprzedawcę  Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji  oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3.Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

 • 10. Dane osobowe i polityka prywatności

1.Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest HME MEXEL z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie ul. Szpitalna 4  NIP: 648-179-31-11, Regon: 273746245.

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie, marketingu produktów oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta przez Klienta.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w zakresie teleinformatycznym, obsługi płatności oraz dostawy towaru - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia i odwołania zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych a także żądania ograniczenia ich przetwarzania i w tym celu powinien skontaktować się z Sprzedawcą. Klient ma prawo wnieść  skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności

 

 • 11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Postanowienia niniejszego § 11 nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

 • 12. Postanowienia Końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.sklep.el12.pl  odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Konsumentów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego oraz  ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają powyższe przepisy prawa i należy je stosować.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku rozwiązania sporu, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”oraz w formie pdf do pobrania w zakładce „Regulamin”
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności prawnych lub organizacyjnych. Treść zmian Regulaminu zostanie opublikowana pod adresem Sklepu internetowego w zakładce „Nowy Regulamin”  nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracji Konta. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach konsumenta  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu, wzór formularza reklamacji – załącznik nr 3 do Regulaminu.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość dla konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:                                                                                                                                      a- obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,                                                                                                                                  b-polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
 1. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest  HME MEXEL z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie ul. Szpitalna 4, adres poczty elektronicznej(e-mail)  mexel@op.pl  numer telefonu (+48) 881739151  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres mexel@op.pl, lub pocztą wysłane na adres: HME MEXEL 41-940 Piekary Śląskie ul. Szpitalna 4

 

HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH MEXEL

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

ul. Szpitalna 4

                                                      

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

        Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni na adres

HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH MEXEL

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

ul. Szpitalna 4

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
 14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

,

Dane kontaktowe:
HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH MEXEL
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE ul. Szpitalna 4

NIP: 648-179-31-11; REGON 273746245
Sklep detaliczny www.mexel.pl

e-mail: mexel@op.pl
tel.:
 88-173-91-51

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

 

Numer zamówienia:

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres e-mail:

 

Powód zwrotu:

 

Nr konta bankowego:
(na które należy zwrócić pieniądze)

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

 

*,

ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z przepisami prawa i warunkami współpracy sprzedawcy.

 • Nie zrywaj z towaru naszych etykietek identyfikacyjnych.
 • Pozostaw towar w oryginalnym opakowaniu i przechowuj go zgodnie z instrukcjami producenta.
 • Wypełnij protokół reklamacyjny dołączony do przesyłki i wyślij go razem z reklamowanym towarem, pocztą na nasz adres (nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za zaliczeniem pocztowym).
 • Jeśli jesteś klientem indywidualnym (konsumentem), przed wysyłką reklamowanego towaru, prosimy skontaktuj się z Działem Reklamacji pod numerem telefonu +48 881739151.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, potwierdzeniem uzgodnienia warunków między stronami oraz ich realizacji będzie wystawiona faktura korygująca.

Załącznik nr 3 do regulaminu

..................., dn............. 20.... r.

 

 

 

Formularz reklamacyjny

 

 

 

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko ......................................

 

Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

email: ...................................................

 

tel. .......................................................

Data nabycia towaru .......................................................

Nazwa towaru.................................................................

Nr zamówienia ................................................

Ilość reklamowanego towaru …… ……....szt. po................zł

 

 

Ogólna wartość towaru …..…………………….zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: opis wad

 

………………………………………………………………......................................................................

 

………………………….…………………………………………………………………………………….............................

 

......………………………………...........................................................................................

 

Kiedy wady zostały stwierdzone .........................................

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

 

Nr..rachunku..........................................................................................................

 

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane/ Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

 

 

 

………………………………….......

(czytelny podpis reklamującego)